Ordensregler

Ordensregler for fiskeriet og din færden på konsortiets terræn i den naturskønne ådal omkring Sønder Resen, Høstrup og Fårbæk.

Hvem kan fiske på konsortiets fiskevand
- Enhver, der er medlem af konsortiet.
- Medlemmer kan købe gæstekort. Se reglerne nedenfor.
- En samlever kan lejlighedsvis (ikke hver gang) fiske gratis sammen med medlemmet.
- En samlever - må ikke fiske alene, kun sammen med medlemmet.
- Børn under 18 år kan fiske gratis sammen med deres far/mor, som skal være medlem af konsortiet.
- Børnene må ikke fiske alene.

Adgangsforhold til fiskevandet
- Der må kun parkeres på de på terrænkortet anviste P-pladser.
- Kørsel med bil og andre køretøjer i markerne er ikke tilladt.
- Der må ikke parkeres ved Det Røde Sommerhus, hvor kun lejere af huset må parkere.
- Der må ikke overnattes i campingvogn eller telt på P-pladserne eller på tilstødende arealer.
- Der skal vises hensyn til lodsejernes dyrkede markeder, hegn, beplantninger m.m.
- For evt. påviste skader kan skadevolderen gøres erstatningspligtig.
- Led og låger skal lukkes forsvarligt.
- Henkastning af affald af enhver art er forbudt.
- Rygning er i tiden 1. marts til 31. oktober forbudt, nær nåletræsplantninger, græsklædt skovbund,  arealer med lyng og unge bevoksninger, i medfør af Naturbeskyttelsesloven.

Udøvelse af fiskeriet
- Fiskeriet skal udøves efter gældende lovgivning og konsortiets fastsatte regler.
- Der må kun fiskes med én stang, og der må kun hjembringes fisk til eget forbrug.
- Der må ikke anvendes båd i forbindelse med fiskeriet.
- Gyldigt medlemskort og fisketegn skal altid medbringes på fisketuren og skal fremvises ved forespørgsel fra
kontrollører, lodsejere samt fra andre medlemmer, der selv fremviser gyldigt medlemskort og fisketegn.
- Træffes et medlem uden medlemskort eller fisketegn af en af konsortiets autoriserede fiskerikontrollører, vil der
falde bøde i henhold til ministeriets gældende regler.
- Medlemskortet er strengt personligt, og det konfiskeres ved misbrug.

Hensynet til andre fiskere
- Respektér at andre fiskere er kommet før dig og start ikke for tæt på.
- Der skal især gives god plads, hvis du begynder neden for en anden fisker. Dette hensyn skal også udvises over for fiskere på den anden side af åen.
- Er der flere fiskere på åstykket, skal fiskeriet altid være bevægeligt fiskeri – uanset hvad man fisker med.
- Undgå at skræmme fisk ved at gå for tæt på åen. Gå derfor et pænt stykke fra åkanten, hvis det er muligt.
- Reglerne kan dog være svære at overholde omkring 1. marts og 31. oktober.

Begrænsning i antal fiskere på fælles fiskeri med Avlum-Haderup Sportsfiskerforening (AHSF)
På 2 strækninger er der fælles fiskeri med AHSF, og der er aftalt følgende begrænsninger i hvor mange fiskere, der samtidigt må fiske på disse strækninger.

1. Åens ØSTside nedstrøms fra Sønder Resen bro til stopskilt for fiskere fra AHSF (ca. 2000 m):
- Fra landevejsbroen og ned til det Røde Sommerhus – Max. 3 fiskere
- Fra det Røde Sommerhus og ned til stopskiltet – Max. 3 fiskere

Medlemmer af AHSF må ikke fiske på ca. 100 m ud for Det Røde Sommerhus, da stykket ejes af Sønder-Resen Lystfiskerkonsortium og er forbeholdt konsortiets medlemmer. Der er dog gennemgangsret for fiskere fra AHSF.

2. Åens ØSTside opstrøms fra Sønder Resen bro til stopskilt.
- Sønder Resen Borgerforenings vand i reservatet. – Max. 3 fiskere

Det er op til fiskerne selv at overholde begrænsningerne.
Hvis man som sidstankommen opdager, at der allerede er 3 fiskere i forvejen på de nævnte strækninger, må man flytte og fiske et andet sted.

Konstateres det, at begrænsningerne ikke respekteres, kan det medføre udelukkelse af Sønder-Resen Lystfiskerkonsortium og Avlum Haderup Sportsfiskerforening.

Øvrige regler for Sønder-Resen Lystfiskerkonsortium og Avlum Haderup Sportsfiskerforening skal selvfølgelig også overholdes på det fælles vand.

Undgå at overføre fiskesygdomme til Karup å - fiskesygdommen BKD
Lakseparasitten Gyrodactylus salaris - Bacterial Kidney Disease (bakteriel nyresygdom) - har været registreret i dambrug ved Karstoft Å, Skjern Å-systemet m.fl.

Da der er risiko for smitte af vildfiskebestanden med deraf følgende betydelig fiskedødelighed, skal alt fiskegrej, støvler m.m., der har været anvendt i andre vandsystemer end Karup Å-systemet, grundigt rengøres, afvaskes og være grundigt tørret inden det anvendes i Karup Å. Lakseparasitten kan ikke overleve på helt tørt grej.

Fredningstider
• Karup å er fredet for fiskeri fra 1. november til 28/29. februar, begge dage inklusive.

Mindstemål
Havørred - 400 mm
Bækørred - 300 mm
Ål - 450 mm
Gedde - 400 mm

I øvrigt
Hjælp hinanden til større fiskeglæde ved at respektere hinanden og ved at give god plads til andre fiskere.